دی

دی ۵, ۱۳۹۵

جایگاه نگهداری اسب: مراتع برای اسب ها

مراتع برای اسب ها بايد جايگاه هايی باشند كه جلوي آن ها باز مي باشد و به عبارت ديگر جايگاه هايي كه از سه طرف بسته […]
دی ۵, ۱۳۹۵

کارایی اسب ها یک عامل کلیدی در تعیین جیره آن ها

کارایی اسب ها را مي توان در سه بخش تقسيم بندي نمود: گروه استقامت ( در زمان طولاني انجام دادن كار، بين ۱۵-۲۵ كيلومتر در ساعت […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه اسب پیر

تغذیه اسب پیر به دلیل ثابت نگه داشتن وزن در آن ها امر مهمي مي باشد زيرا افزايش وزن در اين حيوانات خيلي مشكل است. به دليل […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه اسب هاي نر ( نريان ها )

در فصل جفت گيري، ميزان انرژي جيره براي اسب هاي نر بايد افزايش پيدا کند تا نيازهاي مربوط به اين فصل و فعاليت هاي مربوطه را […]