مدفوع خواری در اسب
خرداد ۱۶, ۱۳۹۶
پهن اسب
خرداد ۲۷, ۱۳۹۶

مسابقات ورزشی اسب عرب

فدراسیون سوارکاری در جهت بسط و گسترش رشته های مختلف سوارکاری و نظر به اعلام نیاز جامعه اسبداران اسب عرب که به غیر از حضور در مسابقات زیبایی بتوانند توانایی های این نژاد اصیل را در سواری نیز به نمایش بگذارند، اقدام به تنظیم قوانین ملی رشته جدیدی که در سطح جهان به تازگی از سوی سازمان جهانی اکاهو با عنوان کتاب سبز ارائه شده، نموده است.

قوانین ملی مسابقات ورزشی اسب عرب سال ۹۶ به اختصار و برای آشنایی سوارکاران و مالکان محترم در زیر ارائه می شود.

در مسابقات سواره نباید سن اسب ها کمتر از چهار سال باشد ولی در مسابقاتی که اسب به صورت دست کش و پیاده اجرا حرکت می کند، محدودیت سنی وجود ندارد. همچنین مادیان ها در چهار ماه آخر بارداری و دوران شیردهی حق شرکت در مسابقات را ندارند.

گروه بندی اسب ها در مسابقات ورزشی اسب عرب:

۱- گروه اسب های مبتدی: این گروه اسب هایی هستند که برای اولین بار در مسابقات شرکت کرده و یا هنوز نتوانسته اند سه بار در مسابقات آغازین نمره قبولی را کسب نمایند.

۲- گروه اسب های خالص ایرانی: در صورتی که حداقل پنج اسب خالص ایرانی جهت شرکت در هر یک از رشته ها و یا مسابقات شرکت نمایند، برگزارکننده باید این اسب ها را در یک گروه جداگانه در مسابقات شرکت داده و رده بندی نماید.

۳- اسب های تولید داخل: در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی برگزارکننده می تواند با در نظر گرفتن تعداد شرکت کننده گروه اسب های تولید داخل را از وارداتی جدا کرده و رده بندی کند. اما نباید تهداد شرکت کننده در هر گروه از هفت اسب کمتر باشد.

۴- تقسیم یک گروه به دسته ها: در مسابقات آغازین و آزاد در صورت زیاد بودن شرکت کنندگان و با در نظر گرفتن ابعاد مانژ با موافقت دارو، برگزارکننده می تواند هر گروه را به چند دسته تقسیم کرده و هر دسته جداگانه در میدان حاضر شوند و سپس نفرات اول و دوم هر دسته با هم در میدان حاضر شده و با اجرا مجدد حرکات مسابقه رده بندی بین آن ها برگزار شود.

رده های مسابقات ورزشی اسب عرب:

تست آغازین

نمره قبولی: کلیه اسب ها و سوارکاران باید در شروع حداقل در سه مسابقه شرکت و پنجاه درصد نمره قبولی را کسب نموده تا بتوانند در رشته های مختلف شرکت نمایند.

نحوه برگزاری مسابقه: با اجازه داور و هدایت سرپرست میدان کلیه اسب ها به صورت قدم در جهت عقربه های ساعت وارد میدان شده و با دستور سرپرست میدان حرکت یورتمه را آعاز می نمایند و با دستور مجدد او حرکت خود را به چهار نعل جمع تغییر دهند. با دستور مسئول میدان اسب ها به قدم شده به صورت اریب در عرض میدان دست عوض می کنند. سپس با دستور مسئول میدان همان حرکات را در جهت خلاف عقربه های ساعت انجام خواهند داد.

سوارکاران باید در حرکت گروهی فاصله خود را با اسب جلو کنترل کرده و در صورت نزدیک شدن به اسب جلو با زدن دایره فاصله خود را تنظیم نمایند. سپس با دستور مسئول میدان کلیه حاضرین در میدان در یک محل در مانژ در کنار هم می ایستند و هر یک از سوارکاران با دستور سرپرست میدان همان حرکات را به صورت انفرادی انجام خواهند داد و پس از انجام حرکات و قبل از بازگشت به صف در یک نقطه با دستور سرپرست میدان ایست کامل را انجام می دهند. پس از اتمام حرکات انفرادی کل گروه با دستور مسئول میدان به صورت منظم و در یک صف به صورت قدم میدان را ترک می کنند.

نحوه امتیازدهی:

امتیاز هر سوارکار از حاصل جمع امتیاز کسب شده از آیتم های زیر به دست می آید:

الف- نظم در لباس سوارکار و تجهیزات اسب             ۱ تا ۵ امتیاز

ب- اجرا صحیح حرکت قدم روی دو دست                 ۱ تا ۵ امتیاز

ج- اجرا صحیح حرکت یورتمه روی دو دست              ۱ تا ۵ امتیاز

د- اجرا صحیح حرکت چهارنعل روی دو دست            ۱ تا ۵ امتیاز

ه- نشست صحیح سوارکار در اجرا حرکات               ۱ تا ۵ امتیاز

و- هماهنگی اسب و سوارکار در اجرا حرکات           ۱ تا ۱۰ امتیاز

ز- آرامش و تحت کنترل بودن اسب در اجرا حرکات     ۱ تا ۵ امتیاز

 

رده مبتدی ECAHO-N

مسابقات سواری آزاد: مسابقات سواری آزاد همانند تست آغازین بوده با این تفاوت که داور می تواند در مرحله اجرا انفرادی افراد از آن ها بخواهد در یک جهت حرکت عقب رفت را نیز انجام دهند و امتیازدهی آن نیز مانند تست آغازین انجام شده و سوارکاران بر اساس بیشترین امتیاز کسب شده در هر گروه رده بندی می شوند.

مسابقات  درساژ: درساژ این مسابقات براساس قوانین ملی درساژ مبتدی (رده پیشگام) انجام و داوری می شود و داوران نیز از داوران درساژ مورد تایید فدراسیون سوارکاری انتخاب می شوند.

مسابقات پرش: مسابقات پرش این گروه بر اساس قوانین ملی پرش بوده ولی حداکثر ارتفاع نباید از ۸۰ سانتی متر بیشتر باشد و از موانع مرکب در این رده استفاده نشود. داوری این مسابقات توسط داوران پرش و طراحی مسیر نیز توسط طراحان مسیر مورد تایید فدراسیون انجام خواهد شد.

مسابقات مسیرپیمایی در مانژ: مسابقات مسیرپیمایی، مسابقه ای است جهت نشان دادن مهارت سوارکار در هدایت اسب در مسیری که توسط طراح مسیر مشخص شده است و این رده بدون استفاده از موانع مرکب و حداکثر با شش مانع انجام می شود. طول مسیر و سختی آن طبق نظر برگزارکننده خواهد بود.

رده متوسط ECAHO-A

مسابقات سواری آزاد: در این رده سوارکاران باید در حرکت انفرادی حرکت های قدم، یورتمه، یورتمه کشیده، چهارنعل جمع، عقب رفت و ایست کامل را با دستور سرپرست میدان بر روی دو دست به نمایش بگذارند و امیتازدهی آن نیز مانند رده آغازین بوده و سوارکاران نسبت به بیشترین امتیاز کسب شده رده بندی می شوند.

مسابقات درساژ: مسابقات درساژ در این رده براساس قوانین ملی مسابقات درساژ برای رده ابتدایی برگزار شده و داوری آن نیز توسط داوران درساژ مورد تایید فدراسیون انجام می شود.

مسابقات پرش: مسابقات این رده براساس قوانین ملی پرش انجام شده و حداکثر ارتفاع موانع ۹۰ سانتی متر و طراح مسیر می تواند حداکثر از دو مانع مرکب نیز استفاده کند و داوری آن نیز توسط داوران پرش و براساس یک راند و یک باراژ خواهد بود.

مسابقات مسیرپیمایی: در این رده طراح مسیر می تواند حداکثر از ۸ مانع استفاده کرده که شامل چهار تیر حداکثر ۳۰ سانتی متر بلندتر از زمین باشد.

رده پیشرفته ECAHO-M

مسابقات سواری آزاد: در این رده سوارکار باید در حرکت انفرادی حرکت های قدم، یورتمه، یورتمه کشیده، چهارنعل جمع، چهارنعل کشیده، عقب رفت و ایست کامل را با دستور سرپرست میدان بر روی دو دست به نمایش بگذارد و امتیازدهی آن نیز مانند رده آغازین بوده و سوارکاران نسبت به امتیاز کسب شده رده بندی می شوند.

مسابقات درساژ: در این رده مسابقات درساژ براساس قوانین ملی درساژ برای رده متوسط برگزار شده اما برگزار کننده با هماهنگی داور می تواند آن را براساس رده متوسط برای زیر ۱۸ سال نیز برگزار کند.

مسابقات پرش: مسابقات پرش این رده براساس قوانین ملی پرش انجام شده و حداکثر ارتفاع موانع نباید از ۱۰۵ سانتی متر بیشتر باشد و طراح مسیر می تواند از سه مانع مرکب در مسیر استفاده کند و داوری آن نیز براساس یک راند و یک باراژ خواهد بود.

مسابقات مسیرپیمایی: در این رده طراح مسیر می تواند حداکثر از ۱۰ مانع که شامل ۴ مانع مرکب و حداقل ۶ تیر بلندتر از سطح زمین باشد، استفاده کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *