بهناز

دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه اسب پیر

تغذیه اسب پیر به دلیل ثابت نگه داشتن وزن در آن ها امر مهمي مي باشد زيرا افزايش وزن در اين حيوانات خيلي مشكل است. به دليل […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه اسب هاي نر ( نريان ها )

در فصل جفت گيري، ميزان انرژي جيره براي اسب هاي نر بايد افزايش پيدا کند تا نيازهاي مربوط به اين فصل و فعاليت هاي مربوطه را […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه از شيرگيري كره های زیر يك سال

كره هاي از شيرگرفته شده و كره های زیر يك سال هنوز در حال رشد مي باشند بنابراين نياز دارند كه كنسانتره غليظ تري در خصوص […]
دی ۵, ۱۳۹۵

تغذیه کره های نوزاد

به تغذیه کره های نوزاد دقت کنید. در صورت امكان، حداقل يك ليتر آغوز ( شير ترشح شده از ماديان در ۲۴ ساعت بعد از زايمان […]